میلگرد آجدار

  قیمت میلگرد آجدار 8

  نامقطر (mm)نوعکارخانهقیمت (ریال)
  میلگرد 8 آجدار A38A3-تماس بگیرید

  قیمت میلگرد آجدار 10

  نامقطر (mm)نوعکارخانهقیمت (ریال)
  میلگرد 10 آجدار A210A2-۲۵۵,۰۰۰ 
  میلگرد 10 آجدار A310A3-تماس بگیرید

  قیمت میلگرد آجدار 12

  نامقطر (mm)نوعکارخانهقیمت (ریال)
  میلگرد 12 آجدار A212A2-تماس بگیرید
  میلگرد 12 آجدار A312A3-۲۶۰,۰۰۰ 

  قیمت میلگرد آجدار 14

  نامقطر (mm)نوعکارخانهقیمت (ریال)
  میلگرد 14 آجدار A314A3-۲۴۴,۰۰۰ 

  قیمت میلگرد آجدار 16

  نامقطر (mm)نوعکارخانهقیمت (ریال)
  میلگرد 16 آجدار A316A3-۲۴۴,۰۰۰ 

  قیمت میلگرد آجدار 18

  نامقطر (mm)نوعکارخانهقیمت (ریال)
  میلگرد 18 آجدار A318A3-۲۴۴,۰۰۰ 

  قیمت میلگرد آجدار 20

  نامقطر (mm)نوعکارخانهقیمت (ریال)
  میلگرد 20 آجدار A320A3-۲۴۴,۰۰۰ 

  قیمت میلگرد آجدار 22

  نامقطر (mm)نوعکارخانهقیمت (ریال)
  میلگرد 22 آجدار A322A3-۲۴۴,۰۰۰ 

  قیمت میلگرد آجدار 25

  نامقطر (mm)نوعکارخانهقیمت (ریال)
  میلگرد 25 آجدار A325A3-۲۴۴,۰۰۰ 

  قیمت میلگرد آجدار 28

  نامقطر (mm)نوعکارخانهقیمت (ریال)
  میلگرد 28 آجدار A328A3-تماس بگیرید

  قیمت میلگرد آجدار 32

  نامقطر (mm)نوعکارخانهقیمت (ریال)
  میلگرد 32 آجدار A332A3-تماس بگیرید