تسمه کوره‌ای و ورقی

  قیمت تسمه کوره‌ای و ورقی

  نامسایز (cm)وزن (kg)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
  تسمه سایز 2256کیلوگرم۳۰۵,۰۰۰ 
  تسمه سایز 3376کیلوگرم۳۰۵,۰۰۰ 
  تسمه سایز 449.56کیلوگرم۳۰۵,۰۰۰ 
  تسمه سایز 55126کیلوگرم۳۰۵,۰۰۰ 
  تسمه سایز 66146کیلوگرم۳۰۵,۰۰۰